โครงการวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2024

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 3 0 0 0
2024 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโยเกิร์ตจากพืช โยเกิร์ตผงชงดื่ม และกัมมี่โยเกิร์ตจากข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่มูลค่าสูงในระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อผลิตอาหารฟังก์ชันลดระดับน้ำตาลในเลือดและการประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อาหารและเครื่องสำอาง จากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรอง KU Standard ข้อบังคับกระบวนการผลิตรังไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูกเพื่อผลิตสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและเส้นผม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนานวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนในการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากเส้นใยสับปะรดสำหรับการเป็นวัสดุทดแทนหนังสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การขยายพันธุ์พืชกลุ่มกล้วยไม้ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและรอบดวงตาจากสารสกัดที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าสับปะรด รำข้าวและเปลือกมังคุด หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยเทคโนโลยีสีเขียวที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากสารสกัดว่านเพชรหึง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานวัสดุเชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใยสัปปะรด เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสารประกอบฟีนอลิกและ ฟลาโวนอยด์จากว่านพระฉิม ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 กระบวนการสีเขียวเพื่อสกัดสารไมทราไจนีนจากกระท่อมด้วยตัวทำละลายดีฟยูเทคติกธรรมชาติ และการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อด้านการแพทย์และสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่พื้นที่แล้งของประเทศไทย (อากาเว่) สำหรับเส้นใย บรรจุภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาเส้นใยอากาเว่เพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาอาหารมูลค่าสูงจากพืชทนแล้ง โดยการผลิตไซเดอร์และไซรัปอากาเว่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์จากกากกาแฟอย่างยั่งยืนโดยใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการพัฒนา พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 อิทธิพลของกากกาแฟต่อเฟสและสมบัติของวัสดุคอมพอสิทพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/เทอร์โมพลาสติก สตาร์ช/กากกาแฟเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเพิ่มมูลค่ากากกาแฟอย่างยั่งยืนโดยการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต(PHAs) และการทดสอบคุณสมบัติเพื่อการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาไฮโดรเจลจากลิกโนเซลลูโลสในกากกาแฟเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานด้านเภสัชกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การผลิตและการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) ในระบบนิเวศทางทะเลเพื่อลดปัญหาขยะไมโครพลาสติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) จากน้ำมันเมล็ดในปาล์มและการย่อยสลายในระบบนิเวศทางทะเลจำลอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การคัดเลือกจุลินทรีย์จากทะเลที่มีศักยภาพในการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเซลลูโลสเพื่อวัสดุและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0