โครงการวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2020

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2020201920082006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 3 0 0 0
2020 การศึกษาการรับรู้เสียงสระ?[?] และสระ?[e] ในผู้ศึกษาภาษาเกาหลีชาวไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 ระบบเสียงภาษาเกาหลีเบื้องต้นสำหรับผู้ศึกษาชาวไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยเรื่อง"ผู้หญิงในสังคมเกาหลีปัจจุบันจากบทประพันธ์เรื่อง คิมจียอง เกิดปี1982" หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการผลิตเสียงสูงต่ำภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การศึกษาแนวคิดความสัตย์จริงในลัทธิขงจื่อผ่านคัมภีร์จงยง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การสร้างโมเดล 4PBL สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การศึกษาปัญหาการแปลบทขยายและส่วนเสริมจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2020 การศึกษาความแตกต่างของภาษาจีนและภาษาไทยในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขและแนวทางการจดบันทึกในการล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาแนวทางการแปลเอกสารประวัติศาสตร์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย:กรณีศึกษาการแปลบันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาในเอกสารโบราณจีน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 2 0 0 0
2020 การศึกษาแนวคิดด้านความกตัญญูในลัทธิขงจื๊อผ่านคัมภีร์สี่จตุรปกรณ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การศึกษาแนวคิดสำนักขงจื๊อในคัมภีร์จงยง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20162015201020092003 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0