โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2024

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 3 3 0 0
2024 การพัฒนานวัตกรรมลดความชื้นและเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อการพาณิชย์ (ปีที่2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมเทคโนโลยีของการยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่งของสาหร่ายพวงองุ่นในเชิงการค้า (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยข้าวของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนทางเลือกใหม่: ความชุกของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอาหารเป็นสื่อที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชทางการค้าในประเทศไทย และแนวทางการควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งอะคริลาไมด์ในผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชจากการแปรรูปและให้ความร้อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเพิ่มคุณประโยชน์เชิงสุขภาพของเนื้อจากพืชโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันด้วยโปรตีนสกัดจากพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ไมโครไบโอมของแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชความชื้นสูงและเนื้อจากพืชผสมโปรตีนจากพืชชนิดใหม่สำหรับการทำนายอายุการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อจากพืชด้วยกระบวนการหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การประยุกต์ใช้สารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโปรตีนจากพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงลักษณะของโปรตีนในเนื้อจากพืชด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ความสัมพันธ์ของพันธุกรรม คุณลักษณะของแป้ง และฤทธิ์ทางชีวภาพของรำในข้าวเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 พัฒนานวัตกรรมที่ใช้แวคคัมอินฟิวชันช่วยในกระบวนการผลิตส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มที่มีคุณค่าเชิงหน้าที่/โภชนาการ/กลิ่นรส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 พัฒนานวัตกรรมที่ใช้แวคคัมอินฟิวชันช่วยในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้แห้งเสริมแคลเซียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2024 การเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรไก่พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีจีโนมิกส์ทางการเกษตรเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ไก่พื้นเมืองให้มีศักยภาพการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจบีซีจี (เฟส 2) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวสายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาเส้นพาสต้าข้าวปราศจากกลูเตนจากข้าวที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารจากข้าวสายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2024 การประเมินระบบอาหาร ขยะอาหาร และการสูญเสียอาหารในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0