โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2003

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

4

Award

รางวัล ปี 2003

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 10 19 0 0
2003 การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 10 0 0
2003 ผลของน้ำตาลและเกลือต่อสมบัติทางด้านกายภาพของเจลผสมของ xyloglucan กับแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 5 1 0 0
2003 การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 ชุดโครงการต้นแบบการใช้ประโยชน์จากเส้นใยของใยสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 การส่งเสริมศักยภาพในการตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) วิธีการใหม่ที่สะดวกและรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 การใช้ Electron Beam และ X-ray เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2003 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมะนาวสดและมะนาวผงให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวและโรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตสุรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 การศึกษาวิจัยกรรมวิธีการหมักไวน์จากมันสำปะหลังเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 การประเมินคุณภาพข้าวเจ้าของไทยด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟาเรด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 กระบวนการผลิตข้าวนึ่งหุงสุกแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2003 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2003 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา หัวหน้าโครงการ เลือกข้อมูล 0 1 0 0
2003 โครงการอุตสาหกรรมสำหรับนักศืกษาปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาขบวนการผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากหนังไก่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 โครงการย่อยที่ 2 การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้กระบวนการผลิตน้ำปลา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเก็บรักษาพริกแห้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาขบวนการนำวัสดุเหลือใช้จากโครงการงานอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด มาทดลองเพาะเห็ด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้แคลเซี่ยมสูง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 ผลของอุณหภูมิและความชื้นในสภาวะการผลิตอาหารไก่เนื้อต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและการย่อยได้ของแป้งมันสำปะหลังและข้าวโพด (โครงการการบูรณาการสัตว์ปีก) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2003 การศึกษา Genomic ของแบคทีเรียแลคติกจากผักผลไม้ของไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0