โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2002

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2002

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2002

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2002

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2002

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2002

2

Award

รางวัล ปี 2002

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2002 ผลของปริมาณน้ำและน้ำตาลชนิดต่าง ๆ ต่อเจลาติไนเซซันและการคืนตัวของเจลสตราช์จากข้าว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2002 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 1 1 0 0
2002 ศึกษาคุณสมบัติของแป้งข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2002 การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปถั่วเขียว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2002 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการเก็บรักษาพริกแห้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2002 การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอรืรอกซีแอกซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้กเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2002 โครงการปรับปรุงระบบการผลิตหญ้าหมักด้วยเทคนิคทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2002 การปรับปรุงสมบัติการดูดซับอนุภาคประจุของโลหะของกากมันสำปะหลังโดยการดัดแปรด้วยกรดซิตริกเพื่อพัฒนาเป็น ion exchange resin หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2002 กิจกรรมบริหารและจัดการโครงการ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2002 โครงการพัฒนาเทคนิคการแปรรูปพุทราสู่ชุมชน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2002 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะนาว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2002 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงในรูปแบบ Fruit candy ผสมกับผลไม้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2002 โครงการผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นผสม / โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจาดผักและสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2002 การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวในการผลิตเส้นบะหมี่ชนิดแห้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0