โครงการวิจัยฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2013

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20082006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2013 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20212014201320101993 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2013 การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้น การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2556 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของราชบัณฑิตสถาน ผ่านรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0