โครงการวิจัยฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2009

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20082006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2009 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตรที่สูงและแหล่งบริการที่เกี่ยวข้อง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2009 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการผลิตรายการวิทยุ "ม.ก.พบประชาชน" หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร"อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ" ปี พ.ศ.2544-2551(ปีงบประมาณ 2552) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20212014201320101993 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0