โครงการวิจัยฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 1992

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1992

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1992

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1992

1

Project

โครงการวิจัย ปี 1992

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1992

0

Award

รางวัล ปี 1992

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20082006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
1992 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการในโครงการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20212014201320101993 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0