โครงการวิจัยฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ปี 2022

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 0 0 0
2022 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแหนมเห็ดเพื่อสุขภาพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหนมเห็ดในพื้นที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการผลิตผงมันสำปะหลังสายพันธุ์หวานและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์มันสำปะหลังสายพันธุ์หวานในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 ผลของแป้งเมล็ดมะขามต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี และเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปธัญชาติผสมปลายข้าวไรซ์เบอรี่จากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครีมเทียมคืนรูปเร็วจากน้ำกะทิโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการรวมกลุ่มของอนุภาคผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบผสมที่มีการดัดแปลง (ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ เริ่ม 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครีมเทียมคืนรูปเร็วจากน้ำกะทิโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการรวมกลุ่มของอนุภาคผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบผสมที่มีการดัดแปลง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 แนวทางใหม่ในการลดความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารไนไทรต์และสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปของคนไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปขิง ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การศึกษาผลของสูตรและกระบวนการผลิตเนื้อเทียมชนิดความชื้นสูงโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันเพื่อการพัฒนาโครงการสร้างเส้นใยและลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มและการออกแบบสถานที่ผลิตอาหารเพื่อขอการรับรอง หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0