โครงการวิจัยฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2022

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 0 0 0 0
2022 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแหนมเห็ดเพื่อสุขภาพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหนมเห็ดในพื้นที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดลังกาสุกะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของวิสาหกิจชุมชนนวดเพื่อสุขภาพบ้านปาตาบูดี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาคุณค่าทางอาหาร และฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายผักกาดทะเล เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายขนาดใหญ่ Caulerpa และฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคตและเพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การประยุกต์ใช้สารสกัดจากเศษเหลือสาหร่ายในกลุ่ม Caulerpa spp. ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ศักยภาพของส่วนประกอบของอาหารเชิงฟังก์ชั่นแห่งอนาคตเพื่อการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 คุณสมบัติของสารเสริมรสชาติโคคูมิที่ผลิตจากเอนไซม์กลูตามิเนสชอบเกลือของแบคทีเรีย Tetragenococcus muriaticus FF5302 เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเชิงฟังก์ชั่นแห่งอนาคตสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบกระชายเหลืองโดยการเอนแคปซูเลชันสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบอาหารลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2022 การสำรวจปริมาณโซเดียมและโซเดียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ประเภทผงปรุงรส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ รสชานม เอ๊กซ์ตร้า ซ๊ลอน (ตราจัสท์ดริ๊งค์) ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การผลิตสารสกัดจากเครื่องเทศและสมุนไพร 20 ชนิด (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงผักและผลไม้ 9 ชนิดเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปขิง ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มและการออกแบบสถานที่ผลิตอาหารเพื่อขอการรับรอง ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0