โครงการวิจัยโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ ปี

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 2 0 0
2019 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดคอนเดนส์แทนนินในการควบคุมพยาธิ ภายในทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2019 ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2019 การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนมและการแจ้งเตือนโรคเบื้องต้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การวิเคราะห์ความไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียก่อโรคเต้านมอักเสบและรูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของจุลชีพในฟาร์มโคนมเพื่อสนับสนุนการลดการใช้ยาปฏิชีวนะและเพิ่มคุณภาพน้ำนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20192018201620112010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2019 การพัฒนาลดต้นทุนในการผลิตชุดทดสอบการตกค้างยาปฏิชีวนะในน้ำนม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 1 0 0 0