โครงการวิจัยภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2023

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20232006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2023 ความท้าทายของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการจัดการของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 สถาบันขงจื่อ: อำนาจละมุนของจีนต่อประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2023 โลกาภิบาลมาตรฐานคุณภาพไวน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2023 แหล่งที่มาภายในของการเมืองภายนอก: สงครามรัสเซีย-ยูเครนในฐานะส่วนต่อขยายของการเมืองในประเทศรัสเซีย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0