โครงการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ปี 2022

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 0 0 0 0
2022 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการเจริญเติบโตในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2022 การพัฒนาทางการเงินและความยากจน: กรณีศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 ความสำเร็จของฟิวเจอร์สที่อ้างอิงตราสารทุนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 โครงการการศึกษาการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกุ้งของไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2022 การศึกษาความยินดีสำหรับจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากวัตถุดิบท้องถิ่นในประเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 ความสัมพันธ์ทางการเมืองและผลตอบแทนหลักทรัพย์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 หนี้ต่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: หลักฐานเชิงประจักษ์ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 การวิเคราะห์ความสมมาตรของการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนต่ออัตราเงินเฟ้อ: กรณีศึกษาของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดกว้างทางการค้ากับอัตราการเจริญเติบโตของระบเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2022 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของสหกรณ์การเกษตรโดยใช้ Meta-Frontier Analysis หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 นโยบายทางเลือกในการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในวงกว้างของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการผลิตข้าวในประเทศไทย: การสำรวจระยะสุดท้ายสำหรับโครงการโซ่อุปทานของผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0