โครงการวิจัยภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปี 2024

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2024 โครงการการพัฒนาบุคลากรวิจัยสมรรถนะสูงระดับหลังปริญญาเอกด้านการเกษตรและอาหาร ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลจีโนมเพื่อยกระดับขีดความสามารถปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 โครงการพัฒนาเครือข่ายและยกระดับจริยธรรมการวิจัยของประเทศ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 สภาพแวดล้อมและการจัดการพื้นที่ที่ส่งผลต่อการเติบโต ผลผลิตใบ และสารสำคัญในกล้ากระท่อม หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเติบโตและผลผลิตใบของกล้ากระท่อมที่ปลูกในพื้นที่ถิ่นกำเนิด (จังหวัดสุราษฏรธานี) และ นอกพื้นที่ถิ่นกำเนิด (จังหวัดเพชรบูรณ์) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลว่านไหมนาด้วยวิธีก่อกลายพันธุ์จากการฉายรังสีแกมมาเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญและพัฒนาศักยภาพการเป็นไม้ประดับ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 โครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0