โครงการวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2014

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 6 8 0 0
2014 การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณาในแปลงปลูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาป่าสาธิตวังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2014 การติดตามการเติบโตของกล้าไม้ในพื้นที่ป่าฟื้นฟูบริเวณเขาโลตึง สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโตรงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 2 0 0
2014 การศึกษาพลวัตของสังคมพืชป่าชายเลนในท้องที่ตำบลกำพวน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 ป่าชุมชนสาธิตเพื่อการฟื้นฟูป่าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 พลวัตรของเชื้อเพลิงและลักษณะพฤติกรรมของไฟในป่าผสมผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 อิทธิพลของไฟป่าต่อโครงสร้างป่าและสมดุลของคาร์บอนในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 ผลกระทบของความถี่ของการเผาต่อสมบัติของดินและการหมุนเวียนของสารอาหารในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญทดแทนของพรรณพืชในป่าดิบเขา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การจัดการป่าทดแทนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การจัดการทางด้านวนวัฒน์เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างป่าทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ลักษณะทางกายภาพและเคมีไม้ของพันธุ์ไม้ในป่าทดแทนเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2014 คุณสมบัติของเมล็ดและการขยายพันธุ์ไม้ในป่าทดแทนเพื่อการผลิตกล้าไม้เชิงเศรษฐกิจฐานชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าทดแทนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การทดสอบถิ่นกำเนิดกล้าไม้ทำมังในระบบวนเกษตร จังหวัดตราด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ความผันแปรของอัตราส่วนระหว่างแก่นและกระพี้ของไม้พะยูงในสวนป่าตามลักษณะปัจจัยสิ่งแวดล้อม, รูปทรงของเรือนยอด และการเติบโต ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง บริเวณสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 1 5 0 0
2014 โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบบูรณาการ (ดิน-น้ำ-ป่าไม้-เกษตรกรรม-ภัยธรรมชาติ) จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การตอบสนองด้านการเติบโตของกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะสัมพันธ์อยู่กับรากแบบเอคโตไมคอร์ไรซา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 2 0 0
2014 โครงการการศึกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2014 โครงการพัฒนาโครงการต้นแบบสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สาขาป่าไม้และการเกษตร และการศึกษาการประเมินผลประโยชน์รวม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดินและป่าไม้ เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ปี 2557 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 เศรษฐกิจและการยอมรับระบบวนเกษตรแบบป่ายางพารเพื่อการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภาคเหนือ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ลักษณะโครงสร้าง การเติบโต และการเจริญทดแทนตามธรรมชาติ ของระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราในพื้นที่เสื่อมโทรมภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่ราชพัสดุคุ้งบางกะเจ้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0