โครงการวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2013

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 0 1 0 0
2013 การศึกษาพลวัตของสังคมพืชป่าชายเลนในท้องที่ตำบลกำพวน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปลูกไม้ 5 ชนิด เพื่อฟื้นฟูป่าในพื้นที่สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ป่าชุมชนสาธิตเพื่อการฟื้นฟูป่าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 พลวัตรของเชื้อเพลิงและลักษณะพฤติกรรมของไฟในป่าผสมผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 อิทธิพลของไฟป่าต่อโครงสร้างป่าและสมดุลของคาร์บอนในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ผลกระทบของความถี่ของการเผาต่อสมบัติของดินและการหมุนเวียนของสารอาหารในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญทดแทนของพรรณพืชในป่าดิบเขา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การจัดการป่าทดแทนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การจัดการทางด้านวนวัฒน์เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างป่าทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 คุณสมบัติของเมล็ดและการขยายพันธุ์ไม้ในป่าทดแทนเพื่อการผลิตกล้าไม้เชิงเศรษฐกิจฐานชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าทดแทนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การทดสอบถิ่นกำเนิดกล้าไม้ทำมังในระบบวนเกษตรจังหวัดตราด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การทดสอบสายต้นของลูกผสมไม้กระถินณรงค์ที่ปลูกในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 2 0 0
2013 การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณา ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 ลักษณะสังคมพืชและการเจริญทดแทนตามธรรมชาติในป่าฟื้นฟู ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การเติบโต ผลผลิต และความหลากหลายของพรรณไม้ในส่วนป่าไม้พะยูงอายุ 33 ปี ที่ปลูกด้วยรูปแบบต่างกันในพื้นที่จังหวัดตราด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่าด้วยการสำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 1 10 0 0
2013 ฝนเมล็ดที่ร่วงหล่นและเมล็ดที่สะสมอยู่ในดินต่อการเจริญทดแทนของกล้าไม้ในป่าฟื้นฟูที่สูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 4 0 0
2013 การประยุกต์ใช้การเผาตามกำหนดเพื่อควบคุมกำจัดหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 โครงการปลูำกไม้กระยาเลยเป็นแนวป้องกันการแพร่ระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในพื้นที่สวนป่าแม่ลี้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การตอบสนองด้านการเติบโตของกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะสัมพันธ์อยู่กับรากแบบเอคโตไมคอร์ไรซา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ตอบสนองด้านการเติบโตของกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะสัมพันธ์อยู่กับรากแบบเอคโตไมคอร์ไรซา (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2013 การจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2013 ลักษณะแหล่งเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟป่าพรุควนเคร็งในแหล่งเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชั้นพรุกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการในป่าพรุควนเคร็ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ผลกระทบของไฟต่อการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนในป่าพรุควนเคร็ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การประเมินการปลดปล่อยสารคาร์บอนในรูปอนุภาคขนาดเล็กและก๊าซจากการเผาป่าพรุควนเคร็ง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 เศรษฐกิจและการยอมรับระบบวนเกษตรเพื่อการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภาคเหนือ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรป่าไม้บริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ปี 2555 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรป่าไม้ บริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ปี 2556 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดินและป่าไม้ เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ปี 2556 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0