โครงการวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2009

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 2 0 0
2009 การเปรียบเทียบการเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาของสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิสรุ่นที่2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การคัดเลือกพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนเค็มในสภาพปลอดเชื้อโดยการใช้สารเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่ออัตราการรอดตายและการตั้งตัวของกล้าไม้ป่าชายหาดในพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่เปิดโล่งบริเวณ สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 0 2 0 0
2009 โครงการวิจัยการพัฒนาเทคนิคเพื่อการประเมินสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนในป่าธรรมชาติและสวนป่า หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2009 การประเมินชีวภาพของป่าชายเลนในท้องที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2009 การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับแบบจำลองคุณภาพการขับขี่บนทางหลวงโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2009 เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อการผลิตไม้แปรรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การประเมินผลผลิตไม้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตไม้แปรรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ความสมดุลของธาตุอาหารในระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาโมเดลแบบอย่างสำหรับการจัดการฟาร์มไม้ป่า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครือข่ายวนเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 3 2 0 0
2009 การพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันระดับชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2009 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้เทพเทโร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2009 ผลของการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศภายใต้โครงการ "ปตท.สผ.ปลูกต้นไม้ในใจคน" หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการ การพัฒนาเส้นฐานอ้างอิงสำหรับประเทศไทยตามกลไก REDD หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 REDD ในเวทีการเจรจาเรื่องโลกร้อนและนัยสำคัญต่อประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่น ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 นิเวศวิทยาของไฟในป่าที่มีไม้สนและผลกระทบของไฟต่อสังคมพืชและพลวัตรของธาตุอาหารบริเวณภูกุ่มข้าว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0