โครงการวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2008

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 0 0 0 0
2008 การเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้กฤษณา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตต้นกล้าพืชสกุลเร่วโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเร่วเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสกุลเร่ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การจัดการลุ่มน้ำแบบยั่งยืนโดยใช้ระบบวนเกษตรเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อการผลิตไม้แปรรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การประเมินผลผลิตไม้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตไม้แปรรูป หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ความสมดุลของธาตุอาหารในระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครือข่ายวนเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของจังหวัดกระบี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ความหลากหลายของพืชและศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในป่าชายเลนเทศบาลตำบลคลองพน ต.คลองพน อ.คลองท่อมจ.กระบี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกในแหล่งดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การเปรียบเทียบการเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาของสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส รุ่นที่ 2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 6 5 0 0
2008 Fuel Model and Fire Beharior Prediction in Dry Deciduous Dipterocarp Forest at Huai Kha Khaeng Wildlif Sanctuary, Changwat Uthai Thani. หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2008 การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือไม้กฤษณาเพื่อการเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน และการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชในสวนป่าไม้พื้นเมืองที่ปลูกแบบชนิดเดียวและปลูกแบบผสม ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การวิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตรในระดับสถานีเพื่อการสาธิตแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การพัฒนาระบบวนเกษตรในพื้นที่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2008 รูปแบบการส่งเสริมวนเกษตรเพื่อการจัดการลุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การติดตามประเมินผลทรัพยากรหลังการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ชายฝั่งบริเวณสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2008 รูปแบบการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรโดยมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้ตระกูลและความเสี่ยงต่อการระบาดของแมลงศัตรูป่าไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 1 0 0
2008 ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่น ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 ผลกระทบของการเผาไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศต่อการเก็บกักและปลดปล่อยจาร์บอนสู่บรรยากาศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการทดสอบชนิดไม้ที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมในจังหวัดน่าน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในระบบนิเวศป่าบกและป่าชายเลนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0