โครงการวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2006

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 3 4 0 0
2006 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2006 โครงการศึกษาทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี จ.ลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการศึกษาพรรณไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมสภาพเพื่อพัฒนาเป็นป่าชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาวิจัยเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและการพัฒนาชุมชนชนบทอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ป่าไม้เป็นฐาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 รูปแบบการพัฒนาวนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อการเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวินิจฉัยระบบวนเกษตรเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การประยุกต์วนวัฒนวิธีเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างป่าและสาธิตระบบวนเกษตรในสถานีวิจัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้จากระบบวนเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครือข่ายวนเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 สวนรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่เพื่อปลูกสวนไผ่เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน และการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชในสวนป่าไม้พื้นเมืองที่ปลูกแบบชนิดเดียวและปลูกแบบผสม ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การประยุกต์ใช้เส้นทางวิจัยเพื่อการเรียนรู้ด้านนวเกษตรแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาเตาอบไม้ขนาดเล็กระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับวิธีการลดความชื้น เพื่อปรับปรุงขบวนการผลิตและคุณภาพของสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 6 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
2006 ประสิทธิภาพของระบบวนเกษตรรูปแบบต่าง ๆ ต่อการอนุรักษ์ดิน ธาตุอาหารและน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การศึกษาการปลูกสร้างสวนป่าไม้กฤษณาและการเปรียบเทียบผลของการชักนำให้เกิดสารกฤษณาโดยวิธีการต่าง ๆ ของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการด้านวนเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0