โครงการวิจัยสำนักงานเลขานุการ ปี 2020

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 2020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินมูลค่าเชิงปริมาณและคุณภาพไม้เศรษฐกิจบางชนิดเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 แปลงปลูกป่าสาธิตไม้มีค่าตามหลักเกณฑ์การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทร์หอมและไม้ป่ายืนต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2020 การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรพืชในกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2020 การศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ป่ายืนต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การรวบรวมและขยายพันธุ์กระถินลูกผสม (Acacia hybrids) สำหรับการผลิตกล้าไม้คุณภาพดี ในสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทร์หอมและไม้ป่ายืนต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0