โครงการวิจัยคณะวนศาสตร์ บางเขน ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 0 0 0
2021 การประเมินบริการทางนิเวศด้านการควบคุมสภาพอากาศในเขตเมืองบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทางนิเวศ ลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ และลดปัญหาการเผาพื้นที่เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ของประเทศ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 'ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาคุณภาพเส้นใยและผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเส้นใยกัญชงเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุลกระท่อม Mitragyna (Rubiaceae) หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 สัณฐานวิทยา การกระจายพันธุ์ และนิเวศสรีรวิทยาของพืชสกุล Mitragyna (Rubiaceae) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในสกุล Mitragyna (Rubiaceae) บางชนิดในประเทศไทย ด้วยเทคนิคเครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชสกุล Mitragyna (Rubiaceae ) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิดพรรณไม้สกุลมะเดื่อพื้นเมืองของไทยเพื่อการอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0