โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 1997

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1997

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1997

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1997

3

Project

โครงการวิจัย ปี 1997

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1997

0

Award

รางวัล ปี 1997

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
1997 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำแบบวงจรและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
1997 การศึกษาโครงสร้างสาหร่ายมรณะหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
1997 โครงการหาหอยที่หายไป หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0