โครงการวิจัยสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2019

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2019 การเพิ่มความแข็งแรงและการลดความสูงลำต้นกล้วยหอมทองด้วยพาโคลบิวทราโซล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2019 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมมะขามเปรี้ยวไทย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยเนื้อทองเพื่อเพิ่มศักยภาพเป็นพันธุ์ทางการค้าและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 1 0 0
2019 การศึกษาเทคนิคที่มีประสิทธิ์ภาพของการผสมพันธ์ุมะม่วง หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2019 โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 1 0 0
2019 การถอดรหัสพันธุกรรมกล้วยด้วย Next Generation Sequencing เพื่อใช้ในการศึกษาพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์กล้วยด้วย Marker Assisted Selection (ปี 2) ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมรูปแบบกล้วยแปลงหลัก หรือ Banana Biobank หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0