โครงการวิจัยวิทยาเขตบางเขน ปี 2024

194

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

268

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

11

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 235 Project 4 1 0 0
2024 เสียงสะท้อนของการตลาดสีเขียวในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 Test Snooze: An Empirical Study of Successive Test Failures หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 ผู้ประกอบการชาวตะวันตกกับพัฒนาการธุรกิจสมัยใหม่ในไทย (ค.ศ. 1855 ถึงทศวรรษ 1930) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การจัดการขยะชุมชนครบวงจรคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีปริมาณฝนสุดขีดในอนาคตสำหรับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศโลก CMIP 6 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การผลิตผักมูลค่าสูงในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 อิทธิพลของสติ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณ ที่มีต่อจิตวิญญาณในการทำงาน และความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดไร่พันธุ์ลูกผสมและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดต้นสดพร้อมฝักที่เหมาะสมกับการใช้ผลิตอาหารหยาบ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาสูตรคำนวณเพื่อเลือกขนาดท่อช่วยหายใจของสุนัขจากความสัมพันธ์ของขนาดพารามิเตอร์ร่างกาย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 A Pilot Study of Testing Infrastructure as Code for Cloud Systems หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 โลกาภิวัตน์ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ: กรณีศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดแมลงจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis BTKU เชื้อรา Metarhizium rileyi และไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema siamkayai EPNKU ของประเทศไทยด้วยวัสดุที่เหมาะสมเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด, Spodoptera frugiperda (J.E.Smith) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมการสกัดสารสำคัญสูงจากฟ้าทะลายโจร บัวบก ขมิ้น และการกำจัดโลหะหนักโดยตัวดูดซับชีวภาพต้นทุนต่ำแบบใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 ภาวะสมาธิสั้นและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์เคยู อาร์ด้า 20 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนานวัตกรรมลดความชื้นและเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อการพาณิชย์ (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาน้ำตาลทรายของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม ความดึงดูดใจขององค์กรนายจ้าง และความตั้งใจในการสมัครงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ: การศึกษาในมุมมองของกลุ่มเจเนอร์เรชั่นวาย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงค่าเงินกับดุลการค้าเป็นแบบ S-curve หรือไม่ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใหม่ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การดูแลตัวเองกับเทคโนโลยีสวมใส่ติดตัวในฐานะโครงสร้างพื้นฐานการดูแล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การศึกษาสาเหตุและแนวทางการป้องกันอาการกุ้งตัวขาวขุ่นในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ การกระจายของยา ประสิทธิภาพและความเป็นพิษของยาฟลอเฟนิคอลในกุ้งขาวแวนนาไม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาเครื่องตัดข้อตาอ้อยแบบกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการของแรงงานไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การศึกษาย้อนหลังการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในสุนัข หลังได้รับการผ่าตัดด้วยการใช้ยาเคมีบำบัดในกลุ่ม Platinum compounds หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 ความสัมพันธ์ในเชิงพลวัตระหว่างหนี้ครัวเรือนและรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การศึกษาการใฃ้วิตามินดี 1,25(OH)2D3 ในการรักษามะเร็ง สความัสเซลล์ (Squamous cell carcinomas) ในสุนัข หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 Genetic Improvement between Thai-Indica and Spanish-Japonica elite varieties of rice for low-glycemic, biofortification, and productivity by precision breeding, cultivation, and food science หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโยเกิร์ตจากพืช โยเกิร์ตผงชงดื่ม และกัมมี่โยเกิร์ตจากข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 ลัทธิยูเรเซียใหม่ของรัสเซีย: พลวัตในจารีตแบบพระเจ้าซาร์ของ วลาดิเมียร์ ปูตินท่ามกลางความผันแปรทางภูมิรัฐศาสตร์โลก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่มูลค่าสูงในระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อผลิตอาหารฟังก์ชันลดระดับน้ำตาลในเลือดและการประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 โครงการพัฒนาระบบลงจอดแบบด้านข้างอาคารสูงของอากาศยานไร้คนขับเพื่อการส่งสัมภาระทางอากาศ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 ความมั่นคงทางอาหารและการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินและอาหารขยะจากการทำบุญตักบาตร ในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมเทคโนโลยีของการยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่งของสาหร่ายพวงองุ่นในเชิงการค้า (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรในชุมชนเปราะบางทุ่งบางบาล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 แผ่นหน้ากากไฮโดรเจลโครงสร้างน้ำตาลเพื่อปลอบปะโลมผิว: ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพและกระบวนการที่แข่งขันได้เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การศึกษาโครงสร้างโมเลกุลและการแสดงออกของยีน immunoglobulin D สายหลักในปลากะพงขาวโดยใช้เทคโนโลยี Full-length isoform transcriptome หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 ทัศนคติของผู้เรียนต่อการการใช้คลิปข่าวจากYouTubeช่องข่าวญี่ปุ่นในการฝึกแปลล่ามแบบล่ามพูดตามจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การประเมินผลผลิตและเสถียรภาพผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวดีเด่นเพื่อปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้งเขตภาคกลาง (ปีที่ 2) ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การระบุสปีชีส์และการอธิบายยีสต์สปีชีส์ใหม่ที่ค้นพบในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การลดกรดไฟติกในกากถั่วเหลืองโดยการหมักด้วยบาซิลลัส (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยข้าวของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 ลักษณะของบริษัทและผู้กู้ยืมที่หมดกำลังใจในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การพัฒนาทางการเงิน สภาพแวดล้อมทางสถาบัน และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การใช้สุกรเป็นโมเดลสำหรับวิจัยจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 บูรณาการ การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตที่นำโดยแมลงด้วยวิธีทางซีรั่มและอณูชีววิทยา ควบคู่กับการควบคุมแมลงพาหะนำโรคในฟาร์มโค หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2024 การพัฒนาและผลิตชุดทดสอบโรคเซอร่าแบบตกตะกอนอย่างง่ายและรวดเร็ว จากเชื้อ ทริปปาโนโซมา อีแวนซัย สายพันธุ์ไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ของเชื้อปรสิตในเลือดโคที่เลี้ยงในฟาร์มปศุสัตว์รายย่อยขนาดเล็กในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การทดสอบประสิทธิภาพของกับดักกาวเหนียวด้วยรูปร่าง และการตรวจหาเชื้อปรสิตในแมลงพาหะด้วยวิธีอณูชีววิทยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่พื้นที่แล้งของประเทศไทย (อากาเว่) สำหรับเส้นใย บรรจุภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาเส้นใยอากาเว่เพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาอาหารมูลค่าสูงจากพืชทนแล้ง โดยการผลิตไซเดอร์และไซรัปอากาเว่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารพรีไบโอติกในรูปฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากลำต้นอากาเว่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การประเมินผลของวัตถุดิบฟังก์ชันจากพืชสมุนไพรและสาหร่ายต่อไมโครไบโอมจุลินทรีย์ในระบบลำไส้จำลองของมนุษย์และองค์ความรู้เชิงลึกด้านกิจกรรมการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ผลเชิงสุขภาพของสารสำคัญเชิงหน้าที่จากพืชสมุนไพรและสาหร่ายต่อไมโครไบโอมในระบบลำไส้จำลองของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดและโพลิแซคคาไรด์จากพืชสมุนไพรและสาหร่ายสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมของอาหารจากพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ไฮโดรโฟบินจากเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์แนวทางใหม่ในทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสกัดและทำให้บริสุทธิ์ของไฮโดรโฟบินจากเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 กิจกรรมการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดไฮโดรโฟบินจากเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การยกระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกด้วยการศึกษาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารโปรตีนสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาผลของตัวแปรในกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากโปรตีนพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การระบุปัจจัยระดับโมเลกุลที่เพิ่มความเสี่ยงการแพ้อาหารจากจิ้งหรีดกินได้ในผู้ป่วยภูมิแพ้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โปรตีโอมิกส์และการศึกษาลักษณะของสารก่อภูมิแพ้เชิงโมเลกุลของกั้งกระดานและกั้งตั๊กแตนเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารสำคัญและโปรตีนในถั่วเขียวผิวดำ และผลของกระบวนการแปรรูปอาหารและกระบวนการทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ผลของกระบวนการให้ความร้อนและกระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้ความดันสูงต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่และคุณภาพโปรตีนของถั่วเขียวผิวดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ศักยภาพของกระบวนการทางชีวภาพในการส่งเสริมคุณสมบัติเชิงหน้าที่และคุณภาพโปรตีนของถั่วเขียวผิวดำเพื่อผลิตส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเชิงหน้าที่จากพืชสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 เทคโนโลยีเพิ่มสมรรถนะเชิงหน้าที่ขั้นสูงสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารต้านจุลินทรีย์จากพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 เทคโนโลยีคอมพาวด์คอมพาวด์สารต้านจุลินทรีย์ในพลาสติกชีวภาพพอลิเอสเทอร์สำหรับบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งมันสำปะหลังด้วยเทคนิคการกราฟต์สารต้านจุลินทรีย์สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ทางบรรจุภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบมัลติฟังก์ชั่นและความเสถียรของสารออกฤทธิ์ในพอลิเมอร์ชีวภาพภายระหว่างการจัดเก็บ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสร้างสมรรถนะเชิงหน้าที่แบบมัลติฟังก์ชั่นในพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหารที่มีหลายส่วนประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาความเสถียรและการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะเชิงหน้าที่ของสารออกฤทธิ์ในพอลิเมอร์ชีวภาพภายใต้สภาวะการเก็บที่มีแสงยูวีร่วม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมวัสดุเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการใช้งานทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 เส้นใยนาโนคอมโพสิตสำหรับการผลิตน้ำสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 คอมโพสิตเส้นในนาโนคาร์บอนจากวัสดุหมุนเวียนและวัสดุเหลือทิ้งเพื่อการบำบัดน้ำทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างง่ายสำหรับผลิตพอลิเอสเทอร์เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุคลุมดินอัจฉริยะที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยและการย่อยสลายทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ โปรติโอมิกส์ กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของโปรตีนไฮโดรไลเสท ในกากถั่วเหลืองหมักด้วยบาซิลลัส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนและการลดสารต้านโภชนาการในกากถั่วเหลืองโดยการหมักด้วยบาซิลลัสที่แยกจากถั่วเน่าและสายพันธุ์ปรับตัว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาโปรติโอมิกส์ กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากการหมักกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โรงงานเซลล์แบคทีเรียเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โรงงานเซลล์แบคทีเรียเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยและบำบัดในมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โรงงานเซลล์แบคทีเรียเพื่อการผลิตโพรไบโอติก ของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โรงงานเซลล์แบคทีเรียสำหรับการผลิตวัคซีนสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเมตาบอไลท์แบบจำเพาะที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของมันเทศและเสถียรภาพต่อการนำไปใช้เชิงสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสกัดสารพฤกษเคมีจากมันเทศด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและศักยภาพในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจำแนกสารเมทาบอไลท์แบบจำเพาะของมันเทศและความสัมพันธ์ของกระบวนการแปรรูปและฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสร้างแบบจำลองการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสตาร์ชในมันเทศเนื้อสีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติด้านการย่อยของสตาร์ช และการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 สภาพแวดล้อมและการจัดการพื้นที่ที่ส่งผลต่อการเติบโต ผลผลิตใบ และสารสำคัญในกล้ากระท่อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเติบโตและผลผลิตใบของกล้ากระท่อมที่ปลูกในพื้นที่ถิ่นกำเนิด (จังหวัดสุราษฏรธานี) และ นอกพื้นที่ถิ่นกำเนิด (จังหวัดเพชรบูรณ์) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 สภาพแวดล้อมและอายุของใบที่ส่งผลต่อปริมาณสารอัลคาลอยด์สำคัญในกระท่อมที่มีโอกาสพัฒนาไปเป็นยาในใบกระท่อมภายใต้สภาพโรงเรือน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์จากกากกาแฟอย่างยั่งยืนโดยใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการพัฒนา พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 อิทธิพลของกากกาแฟต่อเฟสและสมบัติของวัสดุคอมพอสิทพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/เทอร์โมพลาสติก สตาร์ช/กากกาแฟเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเพิ่มมูลค่ากากกาแฟอย่างยั่งยืนโดยการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต(PHAs) และการทดสอบคุณสมบัติเพื่อการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาไฮโดรเจลจากลิกโนเซลลูโลสในกากกาแฟเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานด้านเภสัชกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนทางเลือกใหม่: ความชุกของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอาหารเป็นสื่อที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชทางการค้าในประเทศไทย และแนวทางการควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งอะคริลาไมด์ในผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชจากการแปรรูปและให้ความร้อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเพิ่มคุณประโยชน์เชิงสุขภาพของเนื้อจากพืชโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันด้วยโปรตีนสกัดจากพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ไมโครไบโอมของแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชความชื้นสูงและเนื้อจากพืชผสมโปรตีนจากพืชชนิดใหม่สำหรับการทำนายอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อจากพืชด้วยกระบวนการหมัก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การประยุกต์ใช้สารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโปรตีนจากพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 แนวทางใหม่ในการประยุกต์ใช้แบคเทอริโอเฟจเพื่อเป็นสารแต่งเติมอาหารธรรมชาติสำหรับส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อจากพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงลักษณะของโปรตีนในเนื้อจากพืชด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความสามารถในการย่อย ดูดซึม และศักยภาพการนำเคอร์คูมินอยด์ไปใช้ ในอิมัลชันฟิลเจล เมทริกซ์โปรตีน และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อิมัลชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 กักเก็บสารเคอร์คูมินอยด์ด้วยอิมัลชันฟิลเจล: ความคงตัว รีโอโลยี ความเป็นพิษ กิจกรรมการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการนำไปใช้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 อิทธิพลของโปรตีนอาหาร (โปรตีนถั่วเหลือง นม และไข่ขาว) ต่อการย่อย ดูดซึม และฤทธิ์ทางชีวภาพที่ถูกปลดปล่อยของเคอร์คูมินอยด์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 คุณสมบัติกายภาพเคมี ฤทธิ์และการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารเคอร์คูมินอยด์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อิมัลชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ความสัมพันธ์ของพันธุกรรม คุณลักษณะของแป้ง และฤทธิ์ทางชีวภาพของรำในข้าวเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 วัสดุควอนตัมหลายมิติร่วมกับเทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การกระตุ้นการงอก การเจริญเติบโตและการสร้างสารที่มีคุณค่าทางโภชนาการของพืชด้วยวัสดุควอนตัมคาร์บอนหลายฟังก์ชันและเทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดอนุมูลอิสระออกซิเจนในดิน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชภายใต้สภาวะการเหนี่ยวนำด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในกระบวนการการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาการนำกระแสไฟฟ้าของแกรฟีนสองชั้นกับควอนตัมด๊อตเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การผลิต การรีไซเคิลเชิงเคมีของพอลิเมอร์ชีวภาพ และการเพิ่มมูลค่าของชีวมวลโดยอาศัยโลหะราคาถูกและความเป็นพิษต่ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ตัวเร่งปฏิกิริยาสังกะสีและแมกนีเซียม ชนิดใหม่สำหรับการผลิตและการรีไซเคิลเชิงเคมีของพอลิแลกไทด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนากระบวนการย่อยสลายชีวมวลเพื่อใช้ในการเตรียมวัสดุเบนซอกซาซีนเชิงฟังก์ชันและการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่และการศึกษาความสามารถในการย่อยได้เพื่อเพิ่มศักยภาพโปรตีนทางเลือกสำหรับการผลิตอาหารแห่งอนาคต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ผลของการผสานส่วนผสมเชิงหน้าที่จากโปรตีนพืชและสาหร่ายต่อลักษณะโครงสร้างและงานวิจัยเชิงลึกในกระบวนการผลิตเนื้อเทียมโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ศักยภาพการเกิดเจลของโปรตีนจิ้งหรีด: ประสิทธิภาพการย่อยได้ในหลอดทดลองและฤทธิ์ทางชีวภาพที่ถูกปลดปล่อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการผลิตโปรตีนเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบ solid-state fermentation สำหรับการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสสที่มีคุณสมบัติเชิงฟังก์ชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 พัฒนานวัตกรรมที่ใช้แวคคัมอินฟิวชันช่วยในกระบวนการผลิตส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มที่มีคุณค่าเชิงหน้าที่/โภชนาการ/กลิ่นรส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การประยุกต์เทคนิคอัดแพร่สุญญากาศผลักโมเลกุลสารจิบเบอเรลลิกเข้าสู่เมล็ดธัญพืชเพื่อลดระยะเวลากระบวนการผลิตมอลท์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 พัฒนานวัตกรรมที่ใช้แวคคัมอินฟิวชันช่วยในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้แห้งเสริมแคลเซียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การค้นหาและพัฒนาสูตรสารจากพืชที่มีฤทธิ์กำจัดแมลงเพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจในกลุ่มหนอนกระทู้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาสูตรสารสกัดจากพืชเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกลุ่มหนอนกระทู้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของสารกลุ่มโมโนเทอร์พีนอยด์เพื่อเพิ่มฤทธิ์การกำจัดแมลงศัตรูพืชกลุ่มหนอนกระทู้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายน้ำจืดกินได้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมไบโอพอลิเมอร์จากสาหร่ายเทา (Spirogyra spp.) และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรมอาหารและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ศักยภาพการเป็นสารพรีไบโอติกของโพลีแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายน้ำจืด (Spirogyra spp.) เพื่อพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกบีดส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมสารดูดซับจากกากเหลือทิ้งของสาหร่ายเทาจากกระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์และการประยุกต์ใช้กับผลิตผลทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำตาลแลคโทซูโครสเพื่อเป็นน้ำตาลฟังก์ชันเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลแลคโทซูโครสจากเชื้อ Bacillus subtilis TISTR 001 ทั้งในรูปแบบตัวเซลล์และเอนไซม์ดิบ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การทำบริสุทธิ์และคุณสมบัติของเอนไซม์ลีแวนซูเครสจากเชื้อ Bacillus subtilis TISTR 001 เพื่อการผลิตน้ำตาลแลคโทซูโครส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การผลิตแลกโตซูโครสด้วยเอนไซม์ b-galactosidase ที่สามารถยึดเกาะบนผิวเซลล์ Lactococcus lactis หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ศักยภาพของหัวปลีเพื่อใช้เป็นสารประกอบเชิงหน้าที่ในการป้องกันโรคเบาหวาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ผลของหัวปลีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในกลุ่มภาวะก่อนเบาหวาน, การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเพิ่มมูลค่าหัวปลีสำหรับการป้องกันโรคเบาหวาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากวัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมในรูปถ่านชีวภาพด้านเทคโนโลยีการแปรรูปและกักเก็บพลังงาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การใช้ประโยชน์จากทะลายปาล์มซึ่งเป็นของเหลือทิ้งทางเกษตรกรรมให้เป็นนวัตกรรมวัสดุตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ใช้วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนอย่างมีลำดับขั้นจากที่ถูกเจือด้วยธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นขั้วไฟฟ้าที่มีมูลค่าสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเปลี่ยนขยะเกษตรจากปาล์มเป็นวัสดุสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาราคาถูกในแบตเตอรี่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าต้นทุนต่ำสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงกรดฟอร์มิกจากขยะทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบศักยภาพการผลิต สมรรถภาพที่แสดงออก และความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว์เศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาวิจัยพลวัตของโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุกรรมและการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 คุณประโยชน์เชิงสุขภาพจากการหมักข้าวไทยและศักยภาพของเชื้อแลคติกจากอาหารหมักของไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในอามาซาเกะและอามาซาเกะแลคติก เครื่องดื่มคุณประโยชน์สูงแห่งอนาคต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและโภชนาการของเครื่องดื่มฟังก์ชันอามาซาเกะจากการหมักข้าวไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 คุณลักษณะ ศักยภาพเชิงสุขภาพ และจีโนมทั้งหมดของแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่คัดแยกจากอาหารหมักของไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องดื่มฟังก์ชั่นอามาซาเกะแลคติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 แบคทีเรียก่อโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน สเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส: จีโนม การตรวจจำแนก และความไวต่อสารสกัดสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคไข้หูดับ Streptococcus suis ด้วยชุดตรวจแบบ strip test หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษายีนรับกลิ่นที่สำคัญต่อการวางไข่ของแม่ผีเสื้อไหม เพื่อเพิ่มอัตราการวางไข่ของแม่ผีเสื้อไหม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาการตอบสนองของยีนรับกลิ่นที่สำคัญต่อกลิ่นใบหม่อนที่ส่งผลต่อการวางไข่ของแม่ผีเสื้อไหม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาอิทธิพลของระดับการแสดงออกของยีนรับกลิ่นที่สำคัญต่ออัตราการวางไข่ของแม่ผีเสื้อไหม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาเซ็นเซอร์ความเครียดจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในโลก Metaverse หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงการยึดติดชั้นของสารนำไฟฟ้ากับชั้นยางธรรมชาติสำหรับทำเซ็นเซอร์วัดความเครียด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของการนำไฟฟ้าของวัสดุนาโนแบบผสมในยางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเป็นเซนเซอร์ความเครียด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชไร่ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยเทคนิคการถ่ายภาพเชิงสเปกตรัมร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบอัตโนมัติโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การออกแบบอัลกอริทึมทำนายเหตุการณ์จากเวลาจริง กรณีศึกษา การพยากรณ์ฝนปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การวิเคราะห์รูปแบบการเกิดฝนพาความร้อนด้วยความละเอียดสูงในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 เฟรมเวิร์คการวิเคราะห์เชิงเวลาทีมีความละเอียดเชิงพื้นที่สูงสาหรับการพยากรณ์ฝนปัจจุบัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในการลดการเกิดเชื้อดื้อยาด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีโดยใช้ขั้วเพชรเจือโบรอนและโฟโตเฟอเรดเฟนตัน ร่วมกับกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนจากสาหร่ายและแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาในน้ำเสียและตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาลสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาระบบทำลายฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำด้วยขั้วอิเลคโทรดเพชรเจือโบรอนในกระบวนการไฟฟ้าเคมีร่วมกับโฟโตเฟอเรดเฟนตัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียด้วยกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนที่มาจากสาหร่ายขนาดเล็กกับแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับตัวของพรรณไม้ป่าดิบเขาระดับต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาภายในแปลงถาวรป่าดิบเขาระดับต่ำ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2024 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการตั้งตัวของพรรณไม้ป่าดิบเขาระดับต่ำ: กรณีศึกษาในแปลงถาวรป่าดิบเขาระดับต่ำ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 คุณลักษณะเชิงหน้าที่พืชต่อการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาในป่าดิบเขาระดับต่ำ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยาแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การใช้ประโยชน์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ผลของเทคนิคไมโครเวฟในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-โคบอลต์-โพแทสเซียม-อะลูมิน่าสำหรับการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นโอเลฟินส์เบา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การแปลงผันของคาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน: การผลิตอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 พื้นที่จำกัดภายใต้สนามแม่เหล็ก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา BiVO4/g-C3N4 ต่อความสามารถการผลิตไฮโดรเจนผ่านปฏิกิริยาการแยกน้ำด้วยแสงภายใต้แสงที่มองเห็นได้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเปลี่ยนแก๊สมีเทนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่สูงขึ้นด้วยวิธีทางอ้อมผ่านปฏิกิริยาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของแก๊สมีเทนและการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสวนไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การคาดการณ์ผลผลิต และคุณสมบัติของไม้สักในประเทศไทยภายใต้สถานการ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการะบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่าเศรษฐกิจ (Teak Beehole Borer) ในสวนป่าเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 แพลตฟอร์มการสร้างข้อมูลร่วมอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 แพลตฟอร์มการรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมันและความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การวิเคราะห์อย่างละเอียดและการทาเหมืองข้อมูลเพื่อจัดการความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การผลิตและการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) ในระบบนิเวศทางทะเลเพื่อลดปัญหาขยะไมโครพลาสติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) จากน้ำมันเมล็ดในปาล์มและการย่อยสลายในระบบนิเวศทางทะเลจำลอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การคัดเลือกจุลินทรีย์จากทะเลที่มีศักยภาพในการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างตลาดนัดในเขตเมือง หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 รูปแบบเชิงสัณฐานของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างตลาดนัดในเขตเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจัดการพื้นที่และอุปกรณ์เพื่อการขายสินค้าของผู้ค้าในตลาดนัดเขตเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ประสบการณ์ผัสสะของผู้บริโภคและแม่ค้าที่ตลาดนัดในเขตเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจัดการช้างป่าและถิ่นอาศัยในระยะยาวในพื้นที่วิกฤตความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาประชากรและพฤติกรรมการกินอาหารของช้างป่าบริเวณบริเวณกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ และกลุ่มป่าตะวันออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจัดการถิ่นอาศัยที่เหมาะสมต่อช้างป่าเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าบริเวณกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ และกลุ่มป่าตะวันออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อ Plasmodium knowlesi และสำรวจเชื้อมาลาเรียในลิงแสม (Macaca fascicularis) ที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ระบาดวิทยาของเชื้อ Plasmodium knowlesi และเชื้อมาลาเรียของลิงอื่น ๆ ในลิงแสม (Macaca fascicularis) ที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจเชื้อ Plasmodium knowlesi หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าไม้สัก หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าไม้สัก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าไม้สักด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การวางแผนจัดการประชากรช้างอย่างแม่นยำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ด้วยการบูรณาการอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสำรวจและศึกษาวิธีการจัดการประชากรช้างป่าอย่างแม่นยำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การติดตามและประเมินประชากรช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางพันธุกรรม (ดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียบริเวณ D-loop และเครื่องหมายดีเอ็นเอโครแซทเทลไลท์) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 แนวทางการยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 เรื่องเล่าและประสบการณ์การพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้การทำงานโครงการ U2T เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนภายใต้การทำงานโครงการ U2T เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแมลงศัตรูชุมชนและแมลงอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจัดการแมลงศัตรูในชุมชนและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจัดการแมลงที่สำคัญในฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์ป่า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจัดการการอนุรักษ์แมลงและแมลงที่มีประโยชน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การฝึกอบรมด้านกีฏวิทยาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 สู่สังคมคาร์บอนต่ำ: แบตเตอรี่จากวัสดุแบบห้าเหลี่ยมและไลดาร์จากวงจรรวมเจอร์เมเนียมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 วัสดุสองมิติแบบห้าเหลี่ยม: วัสดุแห่งความหวังสำหรับแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 วงจรรวมทางแสงของเจอร์เมเนียมควอนตัมเวลล์ สำหรับไลดาร์แบบชิปพลังงานต่ำเพื่อการใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทดลองผลึกเหลวและเยื่อไขมันบนสถานีอวกาศนานาชาติภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การนาซากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การออกแบบและสร้างเพย์โหลดสำหรับการทดลองผลึกเหลวบนสถานีอวกาศนานาชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การออกแบบและสร้างเพย์โหลดสำหรับการทดลองเยื่อไขมันบนสถานีอวกาศนานาชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางการจำลองแบบระดับโมเลกุลเพื่อการพัฒนาด้านอาหาร สุขภาพและการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยเฉพาะทางโปรตีนชีวสารสนเทศและวิศวกรรมโปรตีนเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านพันธุศาสตร์สัตว์เขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรไก่พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีจีโนมิกส์ทางการเกษตรเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ไก่พื้นเมืองให้มีศักยภาพการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจบีซีจี (เฟส 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเซลลูโลสเพื่อวัสดุและเทคโนโลยีแห่งอนาคต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางก๊าซและเคมีเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 วัสดุขั้นสูงเพื่อนวัตกรรมพลังงาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีรังสีเพื่อวัสดุขั้นสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางนาโนซิลเวอร์สำหรับวัสดุเชิงประกอบล้ำสมัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 วัสดุนาโนขั้นสูงเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน: การพัฒนาตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างจำเพาะเจาะจง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางขั้นสูงด้านการแปรรูปของเสียและชีวมวล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยอาหาร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมของโปรไบโอติกและสารสกัดจากพืชเพื่ออาหารเชิงหน้าที่ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ฟังก์ชันขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 32 Project 1 1 0 0
2024 THE 2024 ACTION PLAN OF PUBLIC HEALTH EMERGENCY (PHE) PROGRAMME UNDER WHO CCS 2022-2026 ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2024 โครงการวิจัยการศึกษาสมดุลการแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิของแปลงยางพาราปลูกใหม่ก่อนเปิดกรีด จากการตรวจวัดโดยตรงด้วยเทคนิค Eddy covariance หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2024 โครงการวิจัยการพัฒนาแผ่นไม้อัดเทอร์โมวูดจากไม้ยางพารา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2024 โครงการวิจัยผลของปุ๋ยเคมี (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม) ต่อพลวัตของธาตุอาหารในดินไนตรัสออกไซด์และสมดุลคาร์บอนในดิน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2024 จ้างที่ปรึกษาโครงการ OECD Country Programme ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2024 ศักยภาพการผลิตมะม่วง ฝรั่ง และส้มเทพรสในภาชนะ บริเวณพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสัตว์ป่าห้วยทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริม BCG Economy Model หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 การประยุกต์และนำร่องการนำหลักสูตรสมรรถนะหลักสุขภาพหนึ่งเดียวสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2024 โครงการวิจัยการวิเคราะห์โครงสร้างและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราด้วยตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต ตารางเมตริกซ์สังคมและแบบจำลองดุลยภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาสูตรขนมกุยช่ายในเเบบดั้งเดิมสู่รูปแบบใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากปลาหมอสีคางดำ (Blackchin tilapia) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 การทดสอบเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดการป่าไม้บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ การเคลื่อนตัวของโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยี InSAR : กรณีศึกษาอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 1 0 0
2024 การพัฒนาสูตรน้ำส้มเข้มข้นและน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้น หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 การเพิ่มมูลค่าแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีการดัดแปรทางกายภาพเพื่อใช้เป็นพรีไบโอติกในอุตสาหกรรมไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2024 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ รสชานมโกโก้ (ตรา จัสท์ ดริ้งค์) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ สูตรสำหรับกาแฟและเครื่องดื่ม (ตราเมจิ มิกซ์มิลค์) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ Macadamia Balls with Chia Seeds and Sea Salt หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑนมพร่องมันเนยปราศจากน้ำตาลแลคโตส สูตรโปรตีนสูง รสช็อกโกแลต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 การลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนด้วยการฟื้นฟูป่า : กรณีศึกษาฟาร์มสุกร สถานีวิจัยทับกวาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑนมพร่องมันเนยปราศจากน้ำตาลแลคโตส สูตรโปรตีนสูง กลิ่นบัตเตอร์สก็อตช์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑนมพร่องมันเนยปราศจากน้ำตาลแลคโตส สูตรโปรตีนสูง กลิ่นสตรอเบอร์รี่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 การพัฒนากระบวนการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและใช้ประโยชน์ของเสียที่เกิดจากการขุดเจาะปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2024 การศึกษาเปรียบเทียบความชุกของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและระดับโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำนมแพะ และสิ่งแวดล้อมที่เลี้ยงในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากเปลือกมะนาวและเยลลี่ตักจากเยื่อมะนาว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2024 โครงการศึกษาเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภาคเกษตร ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2024 การบำบัดน้ำบาดาลด้วยเทคนิคการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าเคมี (Electrocoagulation : EC) และเทคนิคการลอยตัวของตะกอนด้วยไฟฟ้าเคมี (Electro-Flotation :EF) หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 การจัดการขยะเป็นศูนย์ในสวนปาล์มน้ำมันโดยการผลิตอาหารหยาบหมักจากเศษทางใบปาล์มเพื่อลดอาหารข้นและค้ำจุนแหล่งอาหารโคในช่วงฤดูแล้งของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2024 การคัดเลือกนวัตกรรมเกษตรเท่าทันภูมิอากาศในภาคเกษตรไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2024 แนวทางการจัดการและศักยภาพการใช้ประโยชน์แท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่หมดภาระการใช้งานเพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2024 การประเมินระบบอาหาร ขยะอาหาร และการสูญเสียอาหารในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2024 ผู้เสียหายจากอาชญากรรมการเงินออนไลน์: การศึกษาความอ่อนไหวต่อรูปแบบและประเภทของกลโกงทางการเงินออนไลน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2024 โครงการสำรวจข้อมูลติดต่อของผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรและผู้ขายเทคโนโลยีการเกษตรอิสระ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0