การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

Publish Year National Journal 21
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองระบบหาระยะเวลาการเติมอากาศเข้าถังเก็บจนถึงความดันที่ต้องการด้วยระบบการอัดแบบสองช่วง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 79, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 97-105
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "อัตราการไหลของนำ้หมุนเวียนกับสมรรถนะการทำงานของคูลลิ่งทาวเวอร์", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 338, พฤษภาคม 2012, หน้า 56-61
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของอากาศต่อสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 339, มิถุนายน 2012, หน้า 60-64
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณความดันสูญเสียขณะอากาศไหลผ่านคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดร๊าฟลมดูดไหลสวนทาง", Mechanical Technology Magazine, ปีที่ 10, ฉบับที่ 126, เมษายน 2012, หน้า 57-63
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบคูลลิ่งทาวเวอร์หน้างานตามมาตรฐานCTI", เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 334, มกราคม 2012, หน้า 60-65
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "ผลของอัตราการไหลอากาศที่มีต่อความสูงของแผงขยายฟิล์มนำ้ในคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดร๊าฟธรรมชาติ", เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 335, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 58-63
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการถ่ายโอนมวลและความร้อนในแผงขยายฟิล์มแบบแผ่นระนาบวางขนานกัน", เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 336, มีนาคม 2012, หน้า 57-66
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ใช้กับงานภาคอุตสาหกรรม", เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 337, เมษายน 2012, หน้า 58-65
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของอัตราการไหลของนำ้หมุนเวียนและอุณหภูมิกระเปาะเปียกบรรยากาศที่มีต่ออุณหภูมินำ้ทางเข้าและทางออกของคูลลิ่งทาวเวอร์", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 340, กรกฎาคม 2012, หน้า 63-69
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณกำลังม้าเบรกและกำลังป้อนมอเตอร์พัดลมที่ใช้ในคูลลิ่งทาวเวอร์ขนาดใหญ่", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม, ปีที่ 29, ฉบับที่ 342, กันยายน 2012, หน้า 75-80
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของนำ้บายพาสไหลลงผนังที่มีผลต่อความต้องการของทาวเวอร์และอุณหภูมิน้ำเย็นที่คูลลิ่งทาวเวอร์ทำได้", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 341, สิงหาคม 2012, หน้า 81-88
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "พัดลมแลระบบกระจายนำ้ในคูลลิ่งทาวเวอร์", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 343, ตุลาคม 2012, หน้า 75-81
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณหาสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเชิงปริมาตรของแผงขยยายฟิล์มนำ้ในคูลลิ่งทาวเวอร์", Mechanical Technology Magazine, ปีที่ 10, ฉบับที่ 118, มิถุนายน 2011, หน้า 57-63
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "จุดทำงานของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางหลังจากเปลี่ยนแผงขยายฟิล์มนำ้", เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 331, ตุลาคม 2011, หน้า 70-75
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "วิเคราะห์การกระจายอุณหภูมิภายในครีบระบายความร้อนแบบแผ่นสี่เหลี่ยม", เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 333, ธันวาคม 2011, หน้า 70-73
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของหลอดแคพิลลารีในระบบทำความเย็นโดยวิธีแบ่งเป็นช่วงความยาวย่อย", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 76, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 96-106
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองระบบการทำงานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างนำ้กับนำ้มันเครื่องโดยวิธีของนิวตันราฟสัน", Mechanical Technology Magazine, ปีที่ 10, ฉบับที่ 122, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 46-49
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองระบบการทำงานของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางและแบบไหลขวางด้วยวิธี Step-wise Integration", Mechanical Technology Magazine, ปีที่ 10, ฉบับที่ 121, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 56-65
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "Compact Heat Exchanger 1", Mechanical Technology Magazine, ปีที่ 10, ฉบับที่ 119, กรกฎาคม 2011, หน้า 63-69
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "Compact Heat Exchanger2", Mechanical Technology Magazine, ปีที่ 11, ฉบับที่ 120, สิงหาคม 2011, หน้า 63-66
2010 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "Simulation and Sensitivity Analysis of Refriguration System by Newton Raphson's Method", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 61-76