การศึกษาการติดเชื้อแอบแฝงกลุ่ม Culture-negative bacteria ในสัตว์โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบครอบคลุม