การป้องกันไวรัสโรคกุ้งด้วยโปรตีนลูกผสม Pm-RACK1

Publish Year International Journal 1
2011 exNetnapa Saelee, inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWarapond Wanna, exAmornrat Phongdara , "Receptor for Activated C Kinase-1 protein from Penaeus monodon (Pm-RACK1) participates in the shrimp antioxidant response", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2011, หน้า 32-36