การเก็บข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) และจัดทำตัวชี้วัดการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green growth)