การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาและอัตรารอดต่อลูกปูทะเล เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Morphometric Analysis of Three Draco Lizard Species (D. blanfordii, D. maculatus, and D. taeniopterus) (Squamata: Agamidae) from Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 383-402
Publish Year National Conference 1
2016 exKamonchanok Wongissarakul, inดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Morphological Identity of Spider crabs Genus Prismatopus Ward, 1933 (Crustacea, Brachyura,Majidae) from the Eastern Gulf of Thailand", การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 4 , 1 พฤษภาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย