การพัฒนาการผลิตและการประยุกต์ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาสูตรใหม่