การเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและควบคุคุณภาพเพื่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์

  • C.P. Trading Group LTD.

  • โครงการเดี่ยว

  • 2542

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์