การสะสมซิลีเนียมโดยเมธิลโล โทรฟิกยีสต์ที่แยกได้ในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2004 inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Induced Mutation in Methylotrophic Yeasts to Increase Free Methionine Content", วารสารวิทยาศาสตร์ มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2004, หน้า 57-63