การจำแนกสายพันธุ์ของหนอนไหมพื้นเมือง โดยใช้เครื่องหมายระดับโมเลกุล