การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Properties of Pullulanase Debranched Cassava Starch and Type-III Resistant Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 131-141
2006 exSudarat Jerachaimongkol, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "Modification of Cassava Starch by Esterification and Properties of Cassava Starch Ester Films", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 148-151
Publish Year National Conference 1
2006 exสุดารัตน์ จีรชัยมงคล, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "การดัดแปรสตาร์ชมันสำปะหลังด้วยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันและสมบัติของฟิล์มเอสเทอร์จากสตาร์ชมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ, 31 มกราคม 2006 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย