การศีกษาโครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมีของแป้งมันสำปะหลัง