โครงการเทคนิคการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวาน สำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป