การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อลักษณะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักร ทนเค็ม และมีปริมาณเส้นใยสูง