การสังเคราะห์ยาไตรแอมซิโนโลนจากสเตียรอยด์สกัดได้จากป่านศรนารายณ์