หน่วยวิจัยเฉพาะทางนาโนซิลเวอร์สำหรับวัสดุเชิงประกอบล้ำสมัย

Publish Year International Journal 4
2023 exนางสาวอัญชัญ ขันเขื่อน, exนายกันต์กวี สุขถาวร, exดร.นลพรรณ นุชสุวรรณ, exผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Nano-silver-coated porous clay heterostructure fillers for PLA and biaxially oriented poly(lactic acid) dielectric films", ACS Applied Polymer Materials, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1374-1389
2023 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอัญชัญ ขันเขื่อน, exนางสาวภาสินี พานิช, exผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, "Ni-Fe Cocatalysts on Magnesium Silicate Supports for the Depolymerization of Kraft Lignin", ACS Omega , ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 8675-8682
2023 exนายกันต์กวี สุขถาวร, exนางสาวนลพรรณ นุชสุวรรณ , exผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Enhanced antibacterial activity of composite fibers from polylactic acid (PLA) and nano-silver coated ground tea leaves (Ag/GTL) for sustainable green composite textiles", Polymer Engineering and Science, ปีที่ 63, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-9
2023 exดร.นลพรรณ นุชสุวรรณ, exนายกันต์กวี สุขถาวร, exนางสาวอัญชัญ ขันเขื่อน, exผศ.ดร.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค, exผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Nano-silver Coated Poly(vinyl alcohol) via a Heterogeneous Coating System for Various Antimicrobial Products", Polymer Engineering and Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023, หน้า 1-12