หน่วยวิจัยเฉพาะทางพันธุศาสตร์สัตว์เขตร้อนชื้น

Publish Year National Conference 2
2022 exพงศกร ภูพานเพชร, exกันตภัทร บุญนาค, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนครไชย อันชื่น, inดร.ทวี เหล่าดิ้ม, อาจารย์, "อิทธิพลของจำนวนครั้งในการให้ผลผลิตและระดับสายเลือดโคพันธุ์โฮลสไตน์ต่อปริมาณน้ำนมรวมที่ 305 วัน ของโคนมที่ถูกเลี้ยงภายใต้สภาพแวดล้อมแบบร้อนชื้น", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2022 exธิดา อิ่มสำราญ, exอณัศยา เจ้ยชุม, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนครไชย อันชื่น, inดร.ทวี เหล่าดิ้ม, อาจารย์, "จำนวนครั้งที่ผสมต่อการตั้งท้องและความสัมพันธ์กับอายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรกของโคนมภายใต้สภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้น", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย