คุณภาพและคุณสมบัติไม้ยูคาลิปตัสเพื่อการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารสวนป่าให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด