การประเมินความปลอดภัยของสารพิษซิตรินินและออคราทอกซิน เอ ในข้าวที่มีแอนโทไซยานินสูงและการศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเจริญและการสร้างสารพิษของเชื้อรา