การเหนี่ยวนำการผลิตออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยแสงประดิษฐ์และเปลือกผลไม้ชนิดต่างๆ