เทคโนโลยีดัดแปลงโมเลกุลพลาสติกชีวภาพทางเคมีเพื่อสร้างพอลิเมอร์ฟังก์ชันสำหรับการบรรจุอาหารแบบแอกทีฟ