เทคโนโลยีดัดแปลงสภาพโมเลกุลพลาสติกชีวภาพเชิงฟังก์ชันสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง