การศึกษาการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มไบเบนซิลและพอลิแซกคาไรด์จากลำต้นกล้วยไม้สกุลหวายด้วยเทคโนโลยีสีเขียว