การผลิตฟิล์มจากพีแอลเอและเซลลูโลสจากใบสับปะรดเพื่อใช้เป็นฟิล์มคลุมดินย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร