การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและประสิทธิภาพของเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ผลิตจากหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) เพื่อใช้พัฒนาต่อยอดเป็นสารต้านจุลชีพและส่งเสริมสุขภาพในสัตว์และมนุษย์