การเปรียบเทียบวิธีการสกัดน้ำมันต่อคุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของน้ำมันจากหนอนแมลงวันลาย

Publish Year International Journal 3
2024 exKrittika Srisuksai, exPaviga Limudomporn, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exKhunakon Thongsuwan, exWitcha Imaram, exRatchaphon Lertchaiyongphanit, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical properties and fatty acid profile of oil extracted from black soldier fly larvae (Hermetia illucens)", Veterinary World, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 518-526
2023 exก้องภพ ภรัณยากุล, exอภิสรา ชูช่วย, exศศิพร กุนเถื่อน, exปิยพร พุทธกำเนิด, exกฤติกา ศรีสุขใส , exPitchaya Santativongchai, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "Effect of the oil from the fatty tissues of Crocodylus siamensis on gut microbiome diversity and metabolism in mice", Plos One, ปีที่ 18, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-17
2023 exกฤติกา ศรีสุขใส , exก้องภพ ภรัณยากุล, exPitchaya Santativongchai, exสุเมธ อำภาวงษ์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "Effect of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) on Brain Mitochondrial Protein Expression and Cognition in Male Rats", Sains Malaysiana, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 1821-1833