การกำหนดคุณลักษณะและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของแมลงวันลายโดยใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถพัฒนาต่อยอดในการผลิตระดับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน